رزرو-4
فروشگاه

من یک فرد دارای اوتیسم هستم

دیر جوانه می زنم، دیر شکوفه می کنم، اما در زمینی ریشه دارم به وسعت آسمان. مرا درک کن …