من یکمادرموفق هستم.

ناهید ادیب هستم، مادر نوجوان دارای اختلال اوتیسم، “فردین سلطانی”. فردین با این ویژگی به دنیا آمده و اولین نفری که متوجه وجود اختلال در او شد، من بودم. همانند سایر خانواده های درگیر با این اختلال، من نیز در طول ۲۰ سال گذشته، فراز و فرودها و روز های تلخ و شیرین بسیاری را در ارتباط با او تجربه نموده، لحظاتی که غرق در سرور و موفقیت و امید سپری شده، و یا سراپا شکست و ناکامی و اشتباه و ناامیدکننده بوده است. اکنون ما اینجا هستيم که بشنويم، همدردی کنیم، همدل باشیم، و راهنمای والدين محزون و نگرانی باشیم که در کوچه پس کوچه های اوتیسم راه گم کرده و بدنبال مآمن و مرهمی هستند. همدردی و راهنمایی ما شاید اندکی از درد آنها را تسکین بخشد؛ پناهگاهی از جنس خودشان، درد آشنا و با تجربه‌هایی موفق.